Garancia

GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS INFORMÁCIÓK

Garanciás probléma esetén,
kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot:
Tel: 06-30-201-7877
E-mail: info@telodoki.hu
Cím: 1052 Budapest Városház utca 1.

Garanciális készülék vissza juttatása hozzánk:

1. Személyesen leadható (1052, Budapest Városház utca 1.)
2. Csomagban küldve ( Telodoki.hu Mobiltelefon üzlet és szerviz, 1052 Budapest Városház utca 1.) címünkre.

Kérjük hogy a készüléket megfelelő csomagolásban küldje vissza, hogy ne sérülhessen. Nem csomagolt, vagy csomagolás sérült készüléket nem áll módunkban átvenni. Amennyiben utánvétes a csomag, azt is vissza küldjük a feladónak!
Készüléke mellé, kérjük mellékelje annak pontos hiba leírását és az Ön elérhetőségét!

Amennyiben készüléke gyártói garanciával rendelkezik, úgy azt kérjük a gyártó által megjelölt szerviz pontokra eljuttatni a mellékelt garancia jeggyel együtt! A garanciális ügyintézést vállalkozásunk is elvégzi Ön helyett, amennyiben a garanciális készüléket nem nálunk vásárolta, ennek díja 2990 Ft.

Javított, vagy cserélt készülékek vissza juttatása az ügyfélhez:

1. Személyesen átvehető (1052 Budapest Városház utca 1. ) üzletünkben.
2. Csomagban díjmentesen vissza küldjük Önnek a megadott címre.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama új készülék esetében egy év, amennyiben a készülék gyártója nem rendelkezik, használt készülékek esetében minimum 1 hónap.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás
okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
– ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.
A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Garancia

Új termékekre gyártótól függően 12 hó teljes körű + 12 hó szoftver vállalunk, kivéve ha a termék gyártója másként nem rendelkezik.
Használt készülékeknél 1 hónap teljes körű +2 hónap szoftver garanciát vállalunk!
Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen vagy az adás- vételi szerződésen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén.

A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.

A meghibásodott készüléket közvetlenül üzletünk értékesítési pontjára kell visszaküldeni a Telodoki.hu Mobiltelefon üzlet és szerviz, 1052 Budapest Városház utca 1. címére.
Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

Amennyiben hibás készüléket vásárolt, és ezt 72 órán belül visszajuttatja hozzánk, abban az esetben a készülék cseréjét eszközöljük. Ennek fontos feltétele, hogy:
1. A készülék sérülésmentes legyen
2. Minden gyári tartozék és a csomagolás (doboz) meglegyen
3. A kiegészítő fóliák sértetlenek legyenek (Annak eltávolítása és vissza rakása megengedett)
4. A tartozékok is sértetlenek legyenek
5. Használt készülékek esetében az eladáskor lévő állapotot vesszük figyelembe.

Ha a fentiek közül bármelyik meghiúsul, a készüléket csak javításra tudjuk átvenni.

Ha a készüléken átvételkor sérülés látható, kérjük NE vegye át a készüléket. Ha már átvette, és NEM használta a készüléket, cseréljük. Ha a készüléket használta, és csak ez után jelzi a készüléken található sérülést, a garanciális feltételeknek megfelelően tudjuk annak javítását elvégezni, ami garancia vesztéssel is járhat. Kérjük ellenőrizze átvétel után készülékét.

A 72 órás csere garanciánál is lehetséges, hogy szükség van bevizsgálásra. Tehát a készüléket a gyártó megvizsgálja, hogy valóban hibás-e, amennyiben valóban hibás akkor kérelmezhető a csere. Amennyiben kisebb a hiba, pl.: szoftver hiba vagy a hiba nem tapasztalható, akkor lehetséges, hogy a gyártó elutasítja a cserét. (48 órán belül a szoftver hibát kijavítják).

Amennyiben külső beavatkozásból keletkezett sérülés látható a készüléken, vagy beázás nyomai tapasztalhatók (indikátorok elszíneződtek), akkor nem cserélik a készüléket.

Ha a készülék garanciális időn belül, de a 72 órán túl romlik el, garanciális helyünkre kell vissza juttatni a készüléket javításra. Ennek több módját is elfogadjuk:

1. Személyesen viszi be szerviz átvevő pontunkra a Telodoki.hu Mobiltelefon üzlet és szerviz, 1052 Budapest Városház utca 1. szám alá.
2. Postán elküldi a fent említett címre, pontos elérhetőséggel hibaleírással.

FONTOS! Elküldés előtt mindenképpen egyeztessen velünk telefonon! A postáról érkezett készüléket csak abban az esetben vesszük át, ha a csomagolás sérülésmentes. Kibontása 3 személy előtt történik azon esetekre tekintettel, amikor a készülék törött vagy hiányos, esetleg sérült csomagolásban érkezik. Egyéb, nem tisztázott körülmények miatt nem vállalunk felelősséget! A postai költséget MINDEN esetben a vásárló állja! Utánvéttel feladott csomagot NEM veszünk át! Amennyiben a készülék mellett nincs hiba leírás / vásárló neve / elérhetősége, a készüléket visszaküldjük a feladási címre, javítás nélkül! A készülék beérkezése számít átvételnek, a Jegyzőkönyvet is ekkor írjuk meg. Ha már a készülékről lejárt ebben az időpontban a garancia, javítását csak költségtérítésesen vállaljuk.

A készülékek mellé kapott Garancialevelet vagy Adás- vételi szerződést minden esetben meg kell őrizni, ugyanis ezzel tudja igazolni a vásárlást, illetve a garancia kezdetének idejét. Kérem minden esetben olvassa el átvételkor a Garancialevelet! A garancia a Garancia Jegyen feltüntetett ideig érvényes!
Telefon típusoktól eltérhet a garancia időtartama, de ez új készülékek esetében nem lehet kevesebb, mint 12 hónap.
Ha a készüléken sérülés vagy beázás nyoma látható, automatikusan megszűnik minden nemű garancia.

FELHÍVJUK VÁSÁRLÓINK FIGYELMÉT, HOGY NE FRISSÍTSÉK A KÉSZÜLÉKÜKÖN A SZOFTVERT, MERT MEGHIBÁSODÁSOKKAL JÁRHAT, AMINEK A JAVÍTÁSI KÖLTSÉGÉT CÉGÜNK NEM VÁLLALJA!
AMENNYIBEN A SZOFTVER FRISSÍTÉST AUTOMATIKUSAN AJÁNLJA FEL A KÉSZÜLÉK, AZT MINDEN ESETBEN CSAK FELTÖLTÖTT AKKUMULÁTORRAL VÉGEZZE EL.
Ilyen esetekben keletkezett hiba, – ha például megáll a telefon szoftverezés közben és nem kapcsol be, illetve a nem helyes nyelvi telepítés – esetén Garanciát nem tudunk vállalni. Ha a probléma egyszerű szoftverezéssel megoldható, akkor a javítási költség minimális, vagy akár díj mentes is lehet.

Néhány szó az akkumulátorról:
1. Első töltés: A készüléket elsőként ajánlatos 12-16 órán keresztül tölteni, akár kikapcsolt, akár bekapcsolt állapotban.
2. Akkumulátorának teljesítményét megőrizheti, ha készülékét NEM meríti le teljesen. Ha készüléke töltöttsége csökken, töltse fel. Egy ilyen töltési ciklus minimum 2,5 óra, de akár 8 órát is igénybe vehet. Az akkumulátor teherbírását rendkívül befolyásolják a telefonálási szokások. Egy telefon akár 4-5 napot is működhet töltés nélkül, míg ugyanez a készülék folyamatos telefonálás, zenelejátszás, vagy internetezés mellett órák alatt lemerülhet. Ugyancsak befolyásolja a hőmérséklet illetve a páratartalom készüléke akkumulátor teljesítményét (legtöbbet 23-26 °C-on teljesít). Természetesen ezen információk modellenként változhatnak.

NEM tartoznak a jótállás körébe:

• A gyár által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások (külső szennyeződésekből, pl. porosodásból) javítása, illetve az ezekből adódó szükséges alkatrész cserék sem.
• A külsérelmi nyomok a készülék burkolatán, illetve a kopás, nem tartozik a garanciális körbe.
• A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.
• Határozottan felhívjuk az Önök figyelmét arra, hogy a forgalmazott termékeink általuk elképzelt feladatra való alkalmatlansága, (mint például: rádióhallgatás, Mp3 funkciók, játékok, letöltések, MMS, GPRS, GPS, e-mail, aktiválások, beállítások memória kártya kompatibilitása, illetve a készülék gyorsasága stb.), illetve az ezekkel kapcsolatos elégedetlenségek nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe. Minden tulajdonba vétel előtt biztosítjuk a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget. MMS, GPRS, e-Mail, HSDPA, TV funkciók működéséről, illetve ennek lehetőségéről beállításokról kérem, érdeklődjön szolgáltatójánál.

• A készülék kiegészítőire korlátozott szavatosságot tudunk biztosítani. Az eladási csomagban található külön álló tartozék és a kiegészítők meghibásodása készülék cserét nem von maga után. Akkumulátorra gyártói garanciális készüléknél a gyártó által meghatározott, bolti garanciás készüléknél 6 hónap szavatosságot tudunk biztosítani. Headset, töltő, adatkábel, memória kártya, tok, hátlap, egyéb kábelekre, stb. 6 hónap szavatosságot vállalunk, kivéve ha ezt a gyártó másképpen nem rendeli el. Amennyiben nem gyári hibás, vagy elhasználódásból ered a probléma, sajnos nem áll módunkban cserélni.

A jótállás érvényét veszti:

• Amennyiben a meghibásodás nem rendeltetésnek megfelelő használatból, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár (beázás, leejtés, erős nyomás stb.), vagy egyéb a tulajdonba vétel után fellépett ok miatt következik be. Ugyancsak rendeltetés ellenes használat az olyan mértékű igénybevétel, amely meghaladja a termékre vonatkozó, a gyártó által meghatározott értékeket. Ha a készülék külső beavatkozás miatt hibásodik meg, minden esetben jegyzőkönyvet és fényképet készítünk a hibás alkatrészről, melynek másolatát tudjuk átadni Önnek. Ez a jegyzőkönyv igazolja, hogy továbbiakban a javítás csak a fizető kereteken belül tudjuk vállalni ha egyáltalán gazdaságosan javítható a készülék.

• Ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják.

• A termékre nem a gyártó által forgalmazott, illetve szakszerűen telepített, illegális, feltört, nem legális szoftver rátöltése. Ide tartozik bizonyos modelleknél a nyelv elvesztése, bizonyos menü pontok átrendezése. A GPS funkcióval rendelkező készülékeknél, csak abban az esetben tudjuk vállalni a javítást amennyiben legális szoftver van a készüléken.

• A készüléken NEM szabad szoftvert frissíteni, amennyiben mégis megteszi, az garancia vesztéssel járhat! Ha szoftvert szeretne frissíteni, kérem, keresse fel szervizünket. A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

Shopping Cart