Adatvédelem

Adatvédelem
Közzétéve:2018.05.24

 A szabályzat célja
Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a telodoki.hu (Tihanyi-Csornai Zoltán Pál e.v. székhely: 6600 Szentes, Dr. Udvardi László utca 39., adószám: 67450309-2-51) (továbbiakban Szolgáltató) Adatkezelő által Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban megalkotott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A Szolgáltató jelen dokumentum szerint biztosítja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, minden egyén számára – jogai és alapvető szabadságjogai, különösen a magánélethez való jogát – tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1. Fogalom meghatározások
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személyre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
Ügyfél: a telodoki.hu weboldalon regisztrált vagy a telodoki.hu szolgáltatásait igénybe vevő bármely személy.

2. Az adatkezelő megnevezése:
Név: Tihanyi-Csornai Zoltán Pál E. V.
Székhely és levelezési cím: 6600 Szentes, Dr. Udvardi László utca 39.
Telefonszám: +36 30-201-7877
Email cím:  info@telodoki.hu

3. A kezelt személyes adatok köre
Az Ügyfél regisztrációja, illetve a telodoki.hu szolgáltatásainak igénybevétele során az alábbi adatokat adja meg:
3.1 Hírlevél
Név (vezetéknév és keresztnév)
E-mail cím

3.2. Regisztráció
A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a regisztrációs űrlapon csillaggal jelölt következő személyes adatokat:
Név (vezetéknév és keresztnév)
E-mail cím,
Telefonszám
A regisztrációt követően automatikusan kiküldésre kerül a megadott e-mail címre a felhasználó jelszava, melyet a felhasználó bármikor meg is változtathat.

3.3. Vásárlás
A vásárlás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a regisztráción felüli, következő személyes adatokat:
Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
Szállítási cím (csak kiszállítás esetén kötelező; szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
Adószám (cégek esetén kötelező)

3.4. Szerviz szolgáltatás igénybevétele esetén:
Név (vezetéknév és keresztnév)
E-mail cím
Telefonszám
a készülék sorozatszáma vagy IMEI száma
a készülék típusa
Az Eszközök javításra történő átvétele egy átadás -átvételi lap elektronikus kitöltésével valósul meg, a továbbiakban csak papír alapon tárolódik elektronikusan semmilyen formában nem elérhető. A Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy az általa tárolt dokumentumok harmadik fél által nem hozzáférhetők. A dokumentumok tárolási ideje 3 hónap az általunk vállalt garanciális feltételek miatt.

3.5. A rendszer működtetése során rögzítésre kerülő adatok
A felhasználó számítógépének azon adatai, mellyel a szolgáltatást igénybe veszi és az igénybe vétele során generálódnak, melyet az adatkezelő rendszer automatikusan rögzíti. Ezen automatikusan rögzítésre kerülő adatok a rendszerfelhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor is automatikusan naplózára kerülnek. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.5.1. Cookie-k.
A rendszer a weboldalon tett látogatások alkalmával néhány cookie-t küld a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik és csak az egyes aloldalak meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Ezen cookie-k felhasználása a következő: A külső Szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, a felhasználó hirdető webhelyén tett látogatásait, és ezen információk alapján hirdetéseket jeleníthetnek majd meg a felhasználónak külső Szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalain tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k:
Bejelentkezési, látogatási felhasználó azonosító session cookie
Analitika, követés cookie
Webhelyen keresztüli követés

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt a cookie-k tiltása vagy kikapcsolásával kapcsolatosan.

3.6. E-mail címek felhasználása
3.6.1. A Szolgáltató az általa kezelt elektronikus levélcímek továbbiakban e-mail címek felhasználásra és jogszerűségére kiemelt figyelmet fordít. Azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.
3.6.2. Az e-mail címek bekérése és kezelése elsősorban a kapcsolattartást szolgálják mivel ez az egyik leghatékonyabb módja a korrekt tájékoztatásnak, pl.: a megrendelések visszaigazolására.
3.6.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy azokat a szolgáltatásokat érintő változások és vagy az az Általános Szerződési Feltételekben – továbbiakban ÁSZF változása esetén a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az egyes regisztrált felhasználóit. Az ilyen tájékoztatási listáról nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
3.6.4. A Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld a regisztráció során megadott e-mail címre hirdetést vagy reklámot tartalmazó hírleveleket. A Felhasználó a hírlevél alján elhelyezett link segítségével bármikor leiratkozhat e hírlevelekről.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
4.1. Az adatkezelésre a telodoki.hu internetes oldalon (továbbiakban Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Ezen nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető minőségi szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat csakis célhoz kötötten, például a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és tájékoztatása érdekében tárolja.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja többek között: a statisztikakészítés, az informatikai rendszer és a szolgáltatások fejlesztése, valamint a felhasználók jogainak védelme.
4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az itt leírtaktól eltérő célokra nem használja fel.
A személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságoknak – ha csak nincs olyan törvényi rendelkezés, mely ettől eltérően ne rendelkezne – nem kerül kiadásra, vagy csak a felhasználó előzetes írásos hozzájárulásával történhet.
4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat csak formailag ellenőrözheti (Pl.: e-mail címnek tartalmazni kell a @ jelet). A megadott adatok megfelelőségéért, valóságosságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó e-mail címének megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címmel kizárólag ő vesz igénybe a nyújtott szolgáltatásokat. Mindennemű felelősség azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és belépéskor használja.

5. Az adatkezelés időtartama
5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor az ÁSZF-ben rögzített esetben és módon kerülhet sor.
5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 1 hónapig tárolja.
5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
6.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, harmadik személyek részére nem adják át és nem teszik közzé.
6.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, az Ügyfelek kiszolgálása, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő, alkalmazottak) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért semmilyen esetben sem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:
Cégnév : Tihany-Csornai Zoltán Pál e.v
Cím: 6600 Szentes, Dr. Udvardi László utca 39.
Tevékenység: üzemeltető

6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére az alábbi pontban megadott elérhetőségek útján.
7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére további tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban a megadott címre adja meg a kért tájékoztatást.
7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Telodoki.hu Mobiltelefon Üzlet 1052 Budapest, Városház utca 1.
E-mail: info@telodoki.hu

A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel személyesen is a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
7.4. A felhasználó bármikor jogosult az ÁSZF-ben megadott módokon a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga is helyesbítheti. Amennyiben kérelme az adatok törlésére vonatkozik a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli a kért adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.5. A Felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült sérelme, panasza esetén.
7.6. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg annak írásos hozzájárulása nélkül és a weboldal használata során azzal bármilyen módon kárt okozott vagy visszaél, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető tájékoztatást és segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Egyéb rendelkezések
8.1. Szolgáltató informatikai rendszere a weboldal használatával a felhasználók felhasználói szokásáról és aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
8.2. Minden olyan esetben, ha a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni a szolgáltatott adatokat, erről a felhasználót tájékoztatja, és egyben megkéri előzetes hozzájárulását és annak birtokában használja fel csak eltérő célra. Lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy a kért felhasználást megtiltsa.
8.3. Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
Kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet kivel együttműködik az adatkezelési folyamatok során, felhívja az ilyen irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
8.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítésével egyoldalúan módosítsa. E módosításokat a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartásával – elfogadja.

Shopping Cart